“ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ปศุสัตว์เขต ๗ เร่งตรวจสอบข้อมูลสถานที่กักเก็บซากสัตว์”

“ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ปศุสัตว์เขต ๗ เร่งตรวจสอบข้อมูลสถานที่กักเก็บซากสัตว์”
ช่วยแชร์

“ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ปศุสัตว์เขต ๗ เร่งตรวจสอบข้อมูลสถานที่กักเก็บซากสัตว์”

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ดำเนินการตรวจสอบที่พักซากสัตว์และสถานที่กักเก็บซากสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บซากสัตว์ที่สำคัญ เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยมีที่พักซากสัตว์ จำนวน ๔๔ แห่ง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีซากโค เคลื่อนย้ายเข้ามา ๔๐ ตัน ซากไก่ เข้ามา ๒๑,๔๖๕ ตัน ซากเป็ด เข้ามา ๕๕๒ ตัน และมีซากสุกรเข้ามา จำนวน ๑๒,๓๙๒ ตัน โดยซากสุกรส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครปฐม ๖,๗๐๙ ตัน ราชบุรี ๘๘๐ ตัน ชลบุรี ๖๒๘ ตัน กรุงเทพฯ ๔๗๑ ตัน โดยได้ตรวจสอบใบรับรองที่พักซากสัตว์ แหล่งที่มาของซากสุกร ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ใบอนุญาตค้าซากสัตว์ (ร.๑๐/๑) ใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (รน.) จำนวนห้องเก็บซาก ปริมาณซากที่สามารถเก็บได้ กดจุดพิกัด เก็บตัวอย่างเนื้อสุกรส่งตรวจโรค ASF ทั้งนี้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

administrator

Related Articles