นายกเทศมนตรีตำบลนาดี แถลงนโยบายต่อสภาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ครั้งแรก

นายกเทศมนตรีตำบลนาดี แถลงนโยบายต่อสภาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ครั้งแรก
ช่วยแชร์

 

นายกเทศมนตรีตำบลนาดี แถลงนโยบายต่อสภาในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี ครั้งแรก

เมื่อเวลา10.30น.วันที่11มิถุนายน2564ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายภานุวัฒน์ เขียวชม ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1ประจำปี2564 โดยมีนายสุมิตร แผนทัด  นายกเทศมนตรีตำบลนาดี พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาดีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยการประชุมในครั้งนี้ทางด้านนายสุมิตร แผนทัด นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี ว่า  เป็นองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารสาธารณะพร้อม ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน 1.สร้างความรัก ความสามัคคีและคุณธรรมให้กับประชาชนตำบลนาดี 2.ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 3.ส่งเสริมสุขภาพอนามันย สิ่งแวดล้อม กีฬา ป้องกันยาเสพติด 4.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชน5.ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   ซึ่งนโยบายการบริหารงาน จะเน้นการบริหารและจัดรูปแบบใหม่ เน้นความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระจายงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและชุมชนอย่างทัดเทียมกัน เสมอภาค ดูแลด้านสาธารณสุข สนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรม ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โยมีนโยบายหลักๆ6ด้านอาทิ 1ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2ด้านสวัสดิการสังคมและความเข้มแข็งชุมชน3ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม4ด้านสาธารณูปโภค5ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrator

Related Articles