นายกตู่ “ชุมพล” แถลงนโยบาย 6 ด้าน เพื่อบริหารเทศบาลนครสมุทรสาครให้อยู่ดีมีสุข

นายกตู่ “ชุมพล” แถลงนโยบาย 6 ด้าน เพื่อบริหารเทศบาลนครสมุทรสาครให้อยู่ดีมีสุข
ช่วยแชร์

นายกตู่ “ชุมพล” แถลงนโยบาย 6 ด้าน เพื่อบริหารเทศบาลนครสมุทรสาครให้อยู่ดีมีสุข

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  โดยมีนายธนะพัฒน์ ธนิกกุล ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย  นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา  นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญคือ การแถลงนโยบายของฝ่ายบริหาร

โดยนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ได้แถลงนโยบายบริหารราชการของเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางในการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 6 ด้าน  ประกอบด้วย 1. นโยบายด้านการสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  เช่น การพัฒนาและปรับปรุงให้บริการสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเสมอภาค , การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างระบบสายด่วนเทศบาลฯ ( Call Center ) การจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารราชการ เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มช่องทางให้บริการและอำนวยความสะดวกกับประชาชน  2. นโยบายด้านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานสิ่งก่อสร้างและการบริการน้ำประปา  เช่น การซ่อมแซมสะพานมหาชัย , การสร้างอาคารที่จอดรถ , การสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ และปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ , ศึกษาแนวทางการสร้างสะพานข้ามคลองมหาชัยแห่งใหม่  3. นโยบายด้านการเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ การท่องเที่ยว สวัสดิการ คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมของทรัพยากรมนุษย์ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างคุณค่าให้สังคมท้องถิ่นเดินหน้าอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต และบริการชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการค้าขาย อาทิเช่น การค้าขายระบบออนไลน์ ส่งเสริมวิถีวิสาหกิจชุมชน สร้างแลนมาร์คในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ , เสริมสร้างและสนับสนุนชีวิตวิถีใหม่ให้ชุมชนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว การสร้างถนนคนเดินในเขตเทศบาลฯ การเพิ่มลานกิจกรรมในชุมชน และสร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีม , สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และจัดหาพื้นที่สันทนาการเพื่อฟื้นฟูการใช้ชีวิตวิถีใหม่สำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ  4. นโยบายด้านการสุขาภิบาล การสาธารณสุขอนามัย  เช่น    การพัฒนาปรับปรุง มาตรฐานของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลฯ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการฟอกไตให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  5. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี กีฬา และชีวิตวิถีใหม่  มุ่งเน้นการศึกษาแบบปฏิบัติการเพื่อให้นักเรียนมุ่งสู่อาชีพตามทักษะและ ความสามารถของผู้เรียน อาทิเช่น การเรียนรู้อาชีพยูทูปเปอร์ และอาชีพค้าขายผ่านระบบออนไลน์ , ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นฐานรองรับระบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ การให้บริการ Free WIFIสำหรับนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  6. นโยบายด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  เช่น  ชุมชนสะอาด มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ถนนปลอดฝุ่น ปลอดขยะตกค้าง , การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่มาจากภัยธรรมชาติ  การวางแผนบริหารจัดการควบคุมมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

โดยนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร กล่าวว่า นโยบายทั้ง 6 ด้านนี้  เป็นการรวบรวมวิเคราะห์ศึกษาทั้งศักยภาพปัญหาอุปสรรคสภาพบ้านเมืองสถานการณ์ปัจจุบัน  และนำมาประมวลผลกำหนดขึ้นเป็นนโยบายการบริหารราชการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “นครน่าอยู่  สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร เศรษฐกิจสร้างคุณค่า เสริมสร้างชีวิตวิถีใหม่  สรรค์สร้างเทคโนโลยีดิจิตอล บริการก้าวไกลสู่สากล”

 

administrator

Related Articles