กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดรูปที่ดินเมืองสมุทรสาคร เปิดที่ตาบอด เพิ่มมูลค่ากระตุ้นเศรษฐกิจ หลังโควิด 19