“พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่โลก”จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์